ESG reporty, certifkát, výpočet ESG skóre a uhlíkovej stopy CO2

ESG reporty a certifikát pre firmy

Carbon Free s.r.o. poskytuje unikátne riešenia CO2 pre kvalitné ESG reporty tým firmám, ktoré majú záujem zanechať našu planétu udržateľnejšiu a zelenšiu.

Pri výpočtoch uhlíkovej stopy CO2 postupujeme podľa GHG protokolu.

Ak spoločnosť splní všetky požiadavky a prejde auditom, získa ESG certifikát.  Je oficiálne uznanie, ktoré potvrdzuje, že spoločnosť alebo organizácia dodržiava určité štandardy v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) praktík. Tento certifikát je zvyčajne platný na určitú dobu a môže vyžadovať pravidelné obnovenie.

GHG protokol

GHG protokol (Greenhouse Gas Protocol) je medzinárodne uznávaný štandard na meranie a riadenie emisií skleníkových plynov (GHG).

Tento protokol poskytuje rámec pre podniky a vlády na pochopenie, kvantifikáciu a riadenie emisií skleníkových plynov, čo je kľúčové pre zmierňovanie klimatických zmien.

Emisie skleníkových plynov delíme podľa GHG na:

  • Scope 1 podľa GHG sú – priame emisie skleníkových plynov, ktoré spoločnosť vytvára, alebo ovláda – napr. spaľovanie paliva vo svojich vozidlách.
  • Scope 2 podľa GHG sú – nepriame emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú nakupovaním energií, ako sú el. energia, teplo, chlad, plyn, para,… tieto vytvárajú príležitosť na znižovanie energetickej náročnosti svojho podnikania.
  • Scope 3 podľa GHG sú – nepriame emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci spoločnosti, ako sú dodané tovary a služby, zamestnanci, emisie vnikajúce s likvidáciou odpadu vyprodukovanými spoločnosťou, obchodné cesty, transporty, investície, prenájom, distribúcia výrobkov, servis a údržba predaných výrobkov, vlastné výrobky, likvidácia výrobkov na konci životnosti,… tieto vytvárajú príležitosť zlepšovať procesy, využívať recyklované výrobky, žiadať dodávateľov dodávať služby bez uhlíkovej stopy.

ESG skóre

ESG skóre je číslo, ktoré slúži k hodnoteniu toho, ako dobre sa spoločnosť vysporiada s rizikom a otázkami týkajúcimi sa environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostí v každodennej prevádzke.

ESG Skóre sa obvykle pohybuje od 0 do 100, pričom skóre menšie ako 50 sa považuje za relatívne zlé a viac ako 70 za dobré.

Pre ESG skóre niektoré agentúry používajú aj hodnotenie písmenami A,B,C,D,E

ESG skóre sa skladá z troch hlavných kategórií: Environment, Social a Governance

Environment

Kategória Environment sa týka otázok, ako je uhlíková stopa, energetická účinnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využívanie vody, znečistenie, nakladanie s odpadmi, dopad na biodiverzitu, ohľaduplné zaobchádzanie k životnému prostrediu, znižovanie skleníkových plynov, ochrana prírodných zdrojov a udržateľnosť využívania energetických zdrojov.

Social – Sociálna oblasť

Kategória Social v ESG skóre sa týka otázok, ako sú diverzita a inkluzivita, spravodlivá mzda, vzdelávanie, flexibilný pracovný čas a ďalších faktorov, ktoré vplývajú na vzťahy spoločností s ich zainteresovanými stranami, ako sú akcionári, zamestnanci, nájomníci, susedia a obchodní partneri. Hodnotenie spoločnosti v tejto kategórii sa obvykle zameriava na to, ako dobre sa spoločnosť stará o svojich zamestnancov a aký má vzťah s miestnou komunitou, ohľaduplnosť voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a komunitám v ktorých spoločnosť pôsobí, vrátane ľudských práv, diverzity, inkluzivity a charitatívnych aktivít.

Governance

Kategória Governance v ESG skóre sa týka otázok, ako sú transparentnosť, etika, zodpovednosť, nezávislosť, dodržiavanie právnych predpisov a ďalších faktorov, ktoré vplývajú na spôsob, akým spoločnosť riadi svoje podnikanie. Hodnotenie spoločnosti v tejto kategórii sa obvykle zameriava na to, ako dobre sa spoločnosť riadi, aký má vzťah s akcionármi a ako spravuje zverený majetok, financie a povinnosti voči štátu, spravovanie spoločnosti z hľadiska etiky, transparentnosti a vzťahov k zúčastneným stranám.

Vzor ESG certifikátu nášho partnera www.CRIF-ESG.sk