Výpočet uhlíkovej stopy pre podniky a firmy

Poskytujeme výpočet uhlíkovej stopy pre malé, stredné a veľké podniky a firmy.

Energetické riešenia, čistá energia, „zelené“ offsety a „zelené“ lokálne projekty pre udržateľnú budúcnosť.
Vždy sme išli cestou inovatívnych riešení a zákazníci to s odstupom času veľmi oceňujú.

Malý a Stredný podnik (MSP) tvoria až 99% podnikateľských subjektov, preto 100% Carbon Free (100CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (stratégia CO2 Zero) a úspešnému ESG hodnoteniu.

Nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. smernica CSRD, čo je skratkou pre „Corporate Sustainability Reporting Directive“), vstúpila do platnosti 5. januára 2023. Keďže ide o smernicu, jej obsah musí byť začlenený do vnútroštátnej legislatívy každej krajiny Európskej únie. To znamená, že každý MSP bude musieť ESG report vytvárať už najneskôr za rok 2026, ak chce mať výhodné financovanie v bankách, výhodné poistenie, dodávať svoje služby veľkým spoločnostiam, zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach a iným v budúcnosti požadovaných verejných činnostiach. Tu je dôležitá aj spoločenská zodpovednosť a vôľa urobiť niečo viac ako požadované.

Rozdelenie týchto podnikov :

Mikro podnik

1-9 zamestnancov a obrat do 2mil. EUR

Malý podnik

10-49 zamestnancov a obrat do 10mil. EUR

Stredný podnik

50-249 zamestnnacov a obrat do 50mil. EUR

Pre Mikropodniky, kde patria aj Živnostníci a Malé podniky poskytujeme komplexné riešenie zníženia CO2 na 0% CO2 a pokiaľ naša kalkulácia / ponuka bude akceptovaná = prijatá výzva 0% CO2 podnikateľom a ESG report pozitívny – tak môžu byť naše služby a vaše investície do ESG v konečnom zúčtovaní aj výnosné.

Pre Stredné podniky vzhľadom na možnú rôznorodosť odvetví je výpočet základnej uhlíkovej stopy podobný ako u MSP, ale môžu pribudnúť potrebné výpočty CO2 špeciálnych častí.

Tieto si môže zákazník na základe nášho odporúčania objednať o partnerov, alebo dať urobiť sám avšak overiteľným postupom ISO14064-1/GHG.

100% Carbon Free (100CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (100CF stratégia CO2 Zero) a úspešnému ESG hodnoteniu.

Pre MSP vzhľadom na možnú rôznorodosť odvetví je výpočet základnej uhlíkovej stopy automatizovaný, ale môžu pribudnúť potrebné výpočty CO2 špeciálnych častí.

Tieto si môže zákazník na základe nášho odporúčania objednať o partnerov, alebo dať urobiť sám, avšak overiteľným postupom ISO14064-1/GHG protocol.

Výhody :

 • Základná uhlíková kalkulačka je bezplatná.
 • ESG report (SYNESGY) za 1 rok bezplatný potom 120,- eur za každý rok.
 • 100% Carbon Free ponúka za spracovanie stratégie CO2 Zero 10 eur za tonu / vypočítanej potrebnej kompenzácie CO2 Zero (poplatok môže byť upravený na základe poskytnutých údajov a CO2 výpočtov)
 • Každý rok je však už služba bezplatná za dodržania podmienok navrhnutej stratégie CO2 Zero. V prípade ďaľších požiadaviek budú predmetné služby na základe vzájomnej dohody.


Zníženie nákladov a energií :

Energetické offsety a investície do Obnoviteľných Zdrojov Energie (OZE) budú zahrnuté do CO2 Zero kalkulácie a samozrejme hradené zákazníkom v zaujímavých cenách, alebo prenajaté od 100CFtak aby mal zákazník všetko z jednej ruky a s výslednou 0% uhlíkovou stopou.

 

V rámci nastavení dlhodobej spolupráce sa riešia otázky zadávania a spracovania údajov v digitálnej forme, pre následné ESG hodnotenia a pre pre minimalizáciu nákladov na spracovanie podkladov, pričom tieto náklady si hradí zákazník sám.
Tu je možnosť využívania aj export údajov z účtovníctva pre platformu 100CF avšak za ročný poplatok podľa veľkosti a zložitosti dát, maximálne však 300,- eur/rok

Veľké podniky – Nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. smernica CSRD, čo je skratkou pre „Corporate Sustainability Reporting Directive“), vstúpila do platnosti 5. januára 2023. Keďže ide o smernicu, jej obsah musí byť začlenený do vnútroštátnej legislatívy každej krajiny Európskej únie. Z nej vyplívajú nasledujúce povinnosti :

 • Podľa CSRD je definovaný s viac ako 250 zamestnancami.

To znamená, že každý podnik nad 250 zamestnancov, bude musieť robiť ESG report najneskôr za rok 2026, ak chce mať výhodné financovanie v bankách, výhodné poistenie, dodávať svoje služby veľkým spoločnostiam, zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach a iným v budúcnosti požadovaných verejných činnostiach. Tu je dôležité aj spoločenská zodpovednosť a vôľa urobiť niečo viac ako požadované.

 • Podľa CSRD je definovaný s viac ako 250 zamestnancami a je zároveň verejne obchodovateľný

To znamená, že každý podnik nad 250 zamestnancov – verejne obchodovateľný, bude musieť robiť Správu o udržateľnosti, ktorej súčasťou je ESG report za rok 2025.

 • Podľa CSRD je definovaný s viac ako 500 zamestnancami.

To znamená, že každý podnik nad 500 zamestnancov bude musieť robiť Správu o udržateľnosti, ktorej súčasťou je ESG report za rok 2024

100% Carbon Free (100CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (100CF stratégia CO2 Zero) a úspešnému ESG hodnoteniu.

Pre Veľké podniky vzhľadom na možnú rôznorodosť odvetví je výpočet základnej uhlíkovej stopy podobný ako u MSP, ale môžu pribudnúť potrebné výpočty CO2 špeciálnych častí.

Tieto si môže zákazník na základe nášho odporúčania objednať o partnerov, alebo dať urobiť sám, avšak overiteľným postupom ISO14064-1/GHG protocol.

Výhody :

 • Základná uhlíková kalkulačka je bezplatná.
 • ESG report (SYNESGY) za 1 rok bezplatný potom 120,- eur za každý rok.
 • 100% Carbon Free ponúka za spracovanie stratégie CO2 Zero 10 eur za tonu / vypočítanej potrebnej kompenzácie CO2 Zero (poplatok môže byť upravený na základe poskytnutých údajov a CO2 výpočtov)
 • Každý rok je však už služba bezplatná za dodržania podmienok navrhnutej stratégie CO2 Zero. V prípade ďaľších požiadaviek budú predmetné služby na základe vzájomnej dohody.


Zníženie nákladov a energií :

Energetické offsety a investície do Obnoviteľných Zdrojov Energie (OZE) budú zahrnuté do CO2 Zero kalkulácie a samozrejme hradené zákazníkom v zaujímavých cenách, alebo prenajaté od 100CFtak aby mal zákazník všetko z jednej ruky a s výslednou 0% uhlíkovou stopou.

V rámci nastavení dlhodobej spolupráce sa riešia otázky zadávania a spracovania údajov v digitálnej forme, pre následné ESG hodnotenia a pre pre minimalizáciu nákladov na spracovanie podkladov, pričom tieto náklady si hradí zákazník sám.

100% Carbon Free (100CF) vytvorila ekonomicky zaujímavé služby smerujúce k úplným 0 emisiám (100CF stratégia CO2 Zero), úspešnej udržateľnosti a znižovania CO2.

Cieľom tejto služby je minimalizovať negatívny vplyv verejných inštitúcií na životné prostredie a prispieť k dlhodobému udržateľnému rozvoju.

Verejné inštitúcie nemajú povinnosť robiť ESG report, ale v rámci cieľov EU musia znižovať energetickú náročnosť svojich budov, implementovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a robiť opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Iné to je ale pre obchodné spoločnosti, kde sú verejné inštitúcie zastúpené – tie podliehajú rovnakým povinnostiam ako Mikro podniky, Male podniky, Stredne podniky a Veľké podniky podľa smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (tzv. smernica CSRD, čo je skratkou pre „Corporate Sustainability Reporting Directive“), ktorá vstúpila do platnosti 5. januára 2023.

Na to aby sme mohli nastaviť plán je potrebné :

 1. Zhodnotenie súčasnej situácie vykonaním analýzu emisií CO2 v činnostiach a prevádzkach verejnej inštitúcie, definovať oblasti s vysokými emisiami a určiť významné zdroje týchto emisií.
 2. Na základe zhodnotenia stanoviť konkrétne ciele zníženia emisií CO2. Ciele budú merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené.
 3. Navrhnúť plán opatrení, ktoré pomôžu dosiahnuť stanovené ciele zameraním sa na zlepšenie energetickej efektívnosti budov, podporu obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenie dopravy, minimalizáciu odpadov inovatívnymi technológiami , …..
 1. Vykonať plánované opatrenia a zabezpečiť ich účinnú implementáciu s pravidelným monitorovaním a automatizovaným vyhodnocovaním.
 2. Vzdelávanie a informovanie zamestnancov o cieľoch a opatreniach týkajúcich sa udržateľnosti a zníženia CO2, navrhnúť odmeňovanie pre zvýšenie motivácie zavádzať opatrenia.
 3. Sledovať a hodnotiť dosahované výsledky, analyzovať emisie CO2, dosiahnutie cieľov a efektívnosť opatrení.


100CF
 služba udržateľnosti a zníženia CO2 pre verejné inštitúcie bude riadená a integrovaná do stratégie a fungovania vašej inštitúcie.

Je dôležité poznamenať, že tento proces je náročný časovo aj finančne, preto ho nie je možné robiť jedným krokom, ale výsledkom nebudú len úspory, zníženie CO2, ale aj „dokonalé“ služby obyvateľom, občanom s výsledkom lepšieho životného prostredia a lepšia spolupráca s firmami priamo v okolí, ….

Výhody služieb 100CF :

 • Základná uhlíková kalkulačka je bezplatná.
 • 100% Carbon Free ponúka za spracovanie stratégie CO2 Zero 10 eur za tonu / vypočítanej uhlíkovej stopy produktom 100CF CO2 Zero
 • Každý rok je však už služba bezplatná za dodržania podmienok navrhnutej stratégie CO2 Zero. V prípade ďaľších požiadaviek budú predmetné služby na základe vzájomnej dohody.

Zníženie nákladov a energií :

Energetické offsety a investície do Obnoviteľných Zdrojov Energie (OZE) budú zahrnuté do CO2 Zero kalkulácie a samozrejme hradené zákazníkom v zaujímavých cenách, alebo prenajaté od 100CFtak aby mal zákazník všetko z jednej ruky a s výslednou 0% uhlíkovou stopou.

V rámci nastavení dlhodobej spolupráce sa riešia otázky zadávania a spracovania údajov v digitálnej forme, pre následné hodnotenia a pre minimalizáciu nákladov na spracovanie podkladov, pričom tieto náklady si hradí zákazník sám.

Ďalšie zaujímavé doplňujúce info nájdete v odseku – nadácia